Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE

Administrator  Adrian Osiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MySkills, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7752634308, REGON 364821261.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Platforma – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem uprawnienia.project-myskills.pl,.

Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY

 

 1. W związku z korzystaniem przez Klienta z Platformy, Administrator zbiera dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Klienta na Platformie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zalogowania się na Platformie i oznaczonych jako obowiązkowe w celu przyjęcia i obsługi zamówienia na Platformie skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez Platformę.
 3. Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
 4. zalogowania się na Platformie:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

 1. dokonywania zakupów na Platformie, obsługi reklamacji, możliwości skontaktowania się Klienta za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

- płeć

- adres dostawy

- numer telefonu

- data urodzenia

- numer PESEL lub numer NIP (opcjonalnie, w przypadku żądania wystawienia faktury)

 1. w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta:

- numer rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO);

 1. Administrator przetwarza dane osobowe także w celu:

-        realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-        analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów na Platformie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

-        realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa) oraz wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna); podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) . Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

 1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Klienta korzystającego z Platformy. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta na Platformie i dokonywanych przez niego czynności.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 1. UPRAWNIENIA KLIENTA
 2. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 3. Prawo do informacji o przetwarzaniu danychosobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 4. Prawo uzyskania kopii danych– na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 5. Prawo do sprostowania– na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 6. Prawo do usunięcia danych– na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania– na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 8. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 9. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 10. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 11. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 12. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

- w formie pisemnej na adres: ul. Grunwaldzka 3, 99-300 Kutno

- drogą e-mailową na adres: powiadomienia@project-myskills.pl

 1. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

 1. ODBIORCY DANYCH
 2. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych);
 3. W przypadku uzyskania zgody Klienta, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe Klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej