Regulamin sklepu

 

 §1

Postanowienia wstępne

 

 1. Platforma internetowa MySkills, dostępna pod adreseminternetowymproject-myskills.pl, prowadzony jest przez Adriana Osiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MySkills, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7752634308 , REGON 364821261

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z platformy i określa zasady korzystania z platformy internetowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Platformy

 

 §2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna/firma zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach platformy, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MySkills, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7752634308, REGON 364821261.
 3. Klient - każdy podmiot korzystający z usług oferowanych przez Platformę MySkills
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z platformy.
 5. Platforma- strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym uprawnienia.project-myskills.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy MySkills.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta na stronie internetowej, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie internetowej, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów(uprawnień) oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Produkt - dostępna na platformie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też zarejestrowanie się na stronie i dokonanie opłat za świadczone usługi. Rejestrując się na stronie Klient akceptuje postanowienia Regulaminu.

 §3

Kontakt z Platformą

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Grunwaldzka 3, 99-300 Kutno, Polska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy:biuro@project-myskills.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 514 188 426
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17

 §4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania z platformy, w tym przeglądania usług oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. konto bankowe z możliwością dokonywania przelewów internetowych

 

 §5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością platformy internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie usług platformy wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie platformy możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane na platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 

 §6

Zakładanie Konta na Platformie

 

 1. Aby założyć Konto w na platformie MySkills, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

            - imię i nazwisko

            - adres

            - numer telefonu

            - adres e-mail

            *W przypadku konta firmowego również:

            - nazwy firmy

            - NIP

 1. Założenie Konta na platformie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu/e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 §7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się na stronę internetową Platformy Myskills;
 2. Wprowadzić informacje o swoich uprawnieniach w zakładce „Formularz zgłoszeniowy”;
 3. Dodać wszystkie kwalifikacje, na które chcemy otrzymywać powiadomienia,
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz dokonać płatności poprzez serwis „dotpay”

 

 §8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na platformie internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta

 §10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenieo odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

 §11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 §13

Dane osobowe w Platformie internetowej

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy internetowej jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem strony internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów strony internetowej mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w platformie internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na stronie internetowej.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych lecz bez możliwości ich poprawiania. W celu zmiany/poprawienia danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem strony internetowej.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 §14

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez stronę internetową zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U. 2014, poz. 827 z późn, zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. 2018, poz. 1000).
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za zmiany przepisów prawa. Platforma stworzona jest na podstawie obecnych rozporządzeń, a Administrator/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej w przypadku zmian ustawowych, również tych, które powodują, że Usługi oferowane i zakupione za pośrednictwem Platformy internetowej MySkills stają się nieważne.